Активности

 • организирање на конкретни програмски активности;
 • спроведување на проекти;
 • организирање на конференции, семинари, обуки и друг вид на активности;
 • поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението;
 • медијација;
 • истражувања во областа на земјоделството, шумарството, водостопанството, екологија, храна и управувањето со животната средина;
 • производство на примарни и секундарни земјоделски производи;
 • Заштита и уредување на областите од животната средина;
 • Поттикнување на користење на обновливи природни извори на енергија;
 • Заштита и унапредување на природните ресурси преку нивно одржливо искористување;
 • Интегриран пристап кон заштитата на животната средина и кон економскиот развој;
 • Обезбедување средства за финансирање на мерките и активностите за рурален развој;
 • Јакнење на капацитетот на руралните средини;
 • Развивање на свеста за потребата од заштита на животната средина во образовниот процес и промовирање на заштитата на животната средина;
 • едукација од областа на земјоделството и управувањето со животната средина;
 • обезбедување консултантски услуги, изработка на студии, планови и проценки.
 • врши и други работи предвидени со овој Статут
mk_MKMK